Elefanten Aufzuchtstation David Sheldrick Kenia

Elefanten Aufzuchtstation David Sheldrick Kenia

Hi I am Chris from Germany. :-)