Zebras im Nairobi Nationalpark

Zebras im Nairobi Nationalpark

Hi I am Chris from Germany. :-)