Baby Elefant David Sheldrick Aufzuchtstation Nairobi

Baby Elefant David Sheldrick Aufzuchtstation Nairobi

Hi I am Chris from Germany. :-)